Vedtægter for
SLOTSBRIDGE - Hillerød


§ 1 Navn
Stk. 1.1. Klubbens navn er Slotsbridge - Hillerød
Stk. 1.2. Klubben er stiftet d. 13. marts 2005.

§ 2 Formål
Stk. 2.1. Klubbens formål er at udbrede , fremme og stimulere interessen for og kendskabet til bridgesporten.
Stk. 2.2. Formålet opfyldes primært gennem at arrangere turneringer inden for klubben.

§ 3 Medlemskab og tilhørsforhold
Stk. 3.1. Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund (DBF) og dermed distrikt Nordsjælland. Herigennem er forbundets og distriktets vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer.
Stk. 3.2. Klubben, der er åben for alle, optager personer med lyst og interesse for at dyrke bridgesporten.

§ 4 Ledelse
Stk. 4.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor.

§ 5 Hæftelse
Stk. 5.1. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Stk. 5.2. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang om året i maj måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker senest 15. april ved opslag i klubben.
Stk. 6.2. Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt
Stk. 6.3. Et lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 6.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.
Stk. 6.5. Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
Stk. 6.6. I tilfælde af manglende kandidater kan klubbens ledelse dispensere for stk. 6.5.
Stk. 6.7. Ekstraordinært generalforsamling holdes, når klubbens ledelse finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af klubbens ledelse senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

§ 7 Afstemninger
Stk. 7.1. Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
Stk. 7.2. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7.3. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal blandt de fremmødte ved ændringer i vedtægterne.
Stk. 7.4. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot eet medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
Stk. 7.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til stk. 6.4., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag til i forvejen indsendte forslag, der fremsættes på mødet.

§ 8 Valg
Stk. 8.1. Valgbarhed til klubbens ledelse opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
Stk. 8.2. Generalforsamlingen vælger en klubledelse bestående af: Fem bestyrelsesmedlemmer
Stk. 8.3. På ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8.4. Ved forfald i utide kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 8.5. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.

§ 9 Kontingent
Stk. 9.1. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontigent, som betales forud ved særsonens start.
Stk. 9.2. Ved indmeldelse i klubben betales der et af bestyrelsen fastsat indskud.

§ 10 Regnskab og revision
Stk. 10.1. Regnskabsåret er 1. maj til 30. april.
Stk. 10.2. Den økonomiansvarlige fremlægger på generalforsamlingen klubbens regnskab.
Stk. 10.3. Revisionen finder sted årligt efter regnskabsårets afslutning.

§ 11 Klubbens opløsning
Stk. 11.1. Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

Således vedtaget på ekstraordinært årsmøde i Hillerød den d. 26. marts 2007